Login

Eπιχορήγηση πολιτών για ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων ≥100Mbps

Αρχική Συνδρομητές Προγράμματα Συχνές ερωτήσεις Είσοδος Παρόχων
Αρχική Συνδρομητές Συχνές ερωτήσεις Προγράμματα Είσοδος Παρόχων

Όροι Χρήσης των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας»

  1. Κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από την χρήση των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας» και σε περίπτωση διαφωνίας να απόσχει. Η χρήση των υποδομών της δράσης συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
  2. Ο χρήστης των υποδομών της δράσης «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας» δηλώνει και αποδέχεται ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι οποιαδήποτε δραστηριότητά του στα Πληροφοριακά Συστήματα της Δράσης καθώς και η χρήση αυτών, θα συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης και με την εκάστοτε (εθνική και ενωσιακή) ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Ο χρήστης συναινεί στη διατήρηση από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών («ΤΗΕ») στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη Δράση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση της δράσης.
  4. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών («ΤΗΕ») στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη Δράση, θα διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση της Δράσης.
  5. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε χρήστη από την υποδομή αυτή υπόκεινται στους παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κυπριακού και ενωσιακού δικαίου για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ερμηνεύονται και με τις αποφάσεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών («ΤΗΕ») δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο σε οποιαδήποτε τυχόν διένεξη μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη δράση «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας» και δεν ευθύνεται για την διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που πραγματοποιείται από την πλευρά των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων είτε οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου που συμμετέχει στη δράση «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας». Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία και τις Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679. Το ΤΗΕ διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας», αποκλειστικά και μόνο στην έκταση και στον σκοπό που επιβάλλουν: α) το αντικείμενο της δράσης, β) η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και γ) η ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με την δράση αυτή.
  6. Το ΤΗΕ τηρεί το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό της δράσης «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας» και δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο παρόν καθώς και τις νόμιμες απαιτήσεις των αρμόδιων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών. Το ΤΗΕ λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η χρήση των υποδομών της δράσης «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας» συνεπάγεται την αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων σχετικά με την καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων σε αρχείο που θα τηρείται και θα τυγχάνει επεξεργασίας από το ΤΗΕ για την υλοποίηση της παρούσας δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ΤΗΕ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων που δηλώνουν οι χρήστες και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεση και προηγούμενη ενημέρωσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται ότι το ΤΗΕ δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας επιφέρουσας περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στα υποκείμενά τους, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του ΤΗΕ.
  7. Το ΤΗΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ο παρών δικτυακός τόπος, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για το ΤΗΕ.
  8. Σε κάθε περίπτωση το ΤΗΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά που κάνουν χρήση των υποδομών να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον δεν διακόπτουν τη χρήση, συνάγεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.
  9. Μετά το πέρας της δράσης, όλα τα δεδομένα προσωπικού περιεχομένου θα διαγραφούν εντός ενός (1) μηνός.